دکتر مهیار علوی مقدم

دکتر مهیار علوی مقدم

عضو هیأت مؤسس

مهیار علوی مقدم متولد سال 1344، رئیس دانشکده ادبیات و  علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد. وی دارای کارشناسي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1372، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد: نظريه‌هاي نقد ادبي معاصر، 1375، و دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد: هرمنوتيك، مباني معناشناسي فهم متن و نقد و تحليلِ شرح‌هاي تأويل‌گراي حافظ است.

آقای دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و سردبیر در فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی و هیات تحریریه در مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی بوده و دارای 15 مقاله کنفرانسی و 69 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. طی 16 سال با 10 پژوهشگر مختلف همکاری مستقیم علمی داشته که بیشترین همکاری وی با محمود فیروزی مقدم در انتشار 19 مقاله علمی بوده است. مقالات منتشر شده ایشان بیشتر در موضوعات اسطوره، بررسی تطبیقی، شاهنامه و محیط زیست تهیه شده است.