کارشناسی حقوق ثبت و اسناد املاک

آشنایی با رشته حقوق ثبت و اسناد املاک ،

کارشناسی تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی

آشنایی با رشته تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی

کارشناسی معماری طراحی محیط داخلی

آشنایی با رشته معماری طراحی محیط داخلی ، مقطع

کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری

آشنایی با رشته مدیریت دفتری ، مقطع کارشناسی

کارشناسی مدیریت کسب و کار

آشنایی با رشته مدیریت کسب و کار ، مقطع

کارشناسی حسابداری امور مالی

آشنایی با رشته حسابداری امور مالی ، مقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

آشنایی با رشته تربیت مربی پیش دبستانی ، مقطع

کاردانی امور اداری

آشنایی با رشته امور اداری ، مقطع کاردانی

کاردانی حقوق ثبتی

آشنایی با رشته حقوق ثبتی، مقطع کاردانی

کاردانی تربیت بدنی آمادگی جسمانی

آشنایی با رشته تربیت بدنی آمادگی جسمانی، مقطع کاردانی

کاردانی تربیت مربی پیش از دبستان

آشنایی با رشته تربیت مربی پیش از دبستان، مقطع

کاردانی امور دفتری

آشنایی با رشته امور دفتری، مقطع کاردانی

کاردانی مدیریت کسب و کار

آشنایی با رشته مدیریت کسب و کار، مقطع کاردانی

کاردانی حسابداری امور مالی

آشنایی با رشته حسابداری مالی، مقطع کاردانی

کاردانی طراحی لباس

آشنایی با رشته طراحی لباس، مقطع کاردانی

کاردانی معماری داخلی

آشنایی با رشته معماری داخلی، مقطع کاردانی