کارشناسی حقوق ثبت و اسناد املاک

آشنایی با رشته حقوق ثبت و اسناد املاک ، مقطع کارشناسی

کارشناسی تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی

آشنایی با رشته تربیت بدنی _ مربیگری آمادگی جسمانی ، مقطع کارشناسی

کارشناسی معماری طراحی محیط داخلی

آشنایی با رشته معماری طراحی محیط داخلی ، مقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری

آشنایی با رشته مدیریت دفتری ، مقطع کارشناسی

کارشناسی مدیریت کسب و کار

آشنایی با رشته مدیریت کسب و کار ، مقطع کارشناسی

کارشناسی حسابداری امور مالی

آشنایی با رشته حسابداری امور مالی ، مقطع کارشناسی