کاردانی

شناسه نام دوره آموزشی مدت زمان تاریخ شروع
کاردانی امور اداری 2سال -4 ترم
کاردانی حقوق ثبتی 2سال -4 ترم
کاردانی تربیت بدنی آمادگی جسمانی 2 سال - 4 ترم
کاردانی تربیت مربی پیش از دبستان 2 سال - 4 ترم
کاردانی امور دفتری 2 سال - 4 ترم
کاردانی مدیریت کسب و کار 2 سال - 4 ترم
کاردانی حسابداری امور مالی 2 سال - 4 ترم
کاردانی طراحی لباس 2 سال - 4 ترم